ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви информира какви данни събираме, защо ги събираме и как ги използваме. Моля, запознайте се внимателно с настоящата Политика за поверителност, за да сте информирани как се използват вашите лични данни и начините, по които можете да защитите тяхната поверителност. Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

1. ДЕФИНИЦИИ: ”Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; “Уеб сайт” – уеб адресът на сайта, предоставящ информация за услугите ни “Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

2. ОПИСАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ: Събираме определени лични данни, за да предоставяме Услугите на нашите потребители. Обработваме личните данни единствено от законови съображения. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. В отделни случаи споделяме вашите лични данни с избрани доставчици на услуги, единствено когато е необходимо за предоставянето на нашите услуги и както е описано изрично по-долу. Събираме и обработваме следните лични данни за следните цели: • Име и Фамилия – те са необходими за идентифициране на всеки потребител. • Имейл адреси – те са необходими за идентифициране и обратна връзка с потребителите. С попълването на личните данните за контакт, потребителят ни упълномощава да използваме тази информация за комуникация с потребителя във връзка с услугите, които предоставяме. Получаването на данните за контакт не ни задължава да осъществим такъв контакт. Няма да използваме други лични данни, въведени или предоставени по друг начин от потребителите, освен изброените горе. Ще поискаме вашето съгласие, преди да използваме информация за цел, различна от посочената в настоящата Политика за поверителност. Ще поискаме вашето изрично съгласие, преди да ви изпращаме информация за наши услуги, промоции, отстъпки и оферти, както и подобна информация от трети страни. Вашето съгласие е доброволно и съответно нашите услуги ще ви бъдат предоставени и във всички случаи, когато не сте предоставили съгласие да получавате информацията по-горе. Същевременно вярваме, че ще се възползвате от възможността да получавате такава информация, за да сте информирани за новите ни проекти и идеи за подобряване на нашите услуги и удовлетворяване на вашите изисквания като потребители. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време по избран от вас начин: чрез писмо или имейл

4. НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: Всеки потребител предоставя лично данните си, като ги въвежда или предоставя в през Уеб сайта. Потребителите нямат право да въвеждат лични данни на трети страни, включително да регистрират трета страна, като използват имейл адрес на трета страна без изрично разрешение от тази трета страна. Нашият екип не следи и не контролира съдържанието, въвеждано от потребителите. Отговорност на потребителя е да гарантира, че действията по предоставяне на лични данни, извършвани от потребителя с нашето Мобилно приложение, съответстват на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

5. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ: Създали сме разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация. Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри. Гарантираме, че в нашата организация личните данни са достъпни само от лицата, които се нуждаят от достъп, за да изпълнят служебните си задължения, както и че тези лица са подходящо обучени и/или упълномощени да го правят. Нашите служители следват стриктно указанията относно поверителността и защитата на личните данни.

6. ТРЕТИ СТРАНИ, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИТЕ ДАННИ: За предоставянето на качествени услуги можем да ангажираме трети страни като доставчици на услуги – подизпълнители, внимателно подбрани в съответствие с техния опит и експертиза за защита и обработване на личните данни в съответствие със задълженията ни по ОРЗД. Предоставяме лични данни на нашите подизпълнители единствено, за да ги обработват за нас, въз основа единствено на нашите инструкции и само в съответствие с нашата Политика за поверителност. Ние не продаваме или разпространяваме вашите лични данни за други цели. Използваме подизпълнители за следните услуги: • Хостинг услуги - https://www.namecheap.com/

7. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ: Споделяме лична информация само при наличие на едно от следните условия: • С ваше съгласие - ще споделяме лична информация с фирми, организации или физически лица, когато имаме вашето съгласие за това; • Законови изисквания – ще споделяме лична информация с дружества, организации или физически лица до степента, в която сме длъжни да го направим по закон; във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства; както и за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);

9. УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ: Информацията, получена чрез нашите формуляри за контакт, се съхранява до 6 (шест) месеца с цел ефективно удовлетворяване на всички получени искания и запитвания.

10. ВАШИТЕ ПРАВА: - Имате право да поискате копие от вашите лични данни по всяко време, за да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате вашата лична информация да бъде унищожена, ако има основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да подадете сигнал и да изпратите жалба, ако по ваша преценка правата ви във връзка с опазване на поверителността на личните ви данни са нарушени. Следва описание на вашите права като субект на лични данни: • Имате право да поискате потвърждение, ако се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от личните си данни, както и информацията, свързана със събирането, обработването и съхранението на вашите лични данни. • Имате право да поискате вашите лични данни да бъдат унищожени, ако е налице някое от следните основания: личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани; когато сте възразили срещу обработването, защото то е незаконно; когато данните се обработват с ваше съгласие и вие го оттеглите; когато личните данни трябва да бъдат унищожени, за да се спази законово задължение съгласно законодателството на ЕС или законодателството на държава членка, приложимо за администратора на данни. Може да ви бъде отказано унищожаване на личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на словото и правото на информация; спазване на наше законово задължение или изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на възложените ни правомощия; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. • Имате право да поискате коригиране на лични си данни, ако са неточни, или допълването им, ако са непълни. • Имате право да поискате да ограничите обработването на вашите лични данни, ако е приложимо, и има причина за това, например: оспорвате точността на личните данни за период, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването не е законосъобразно, но не искате личните данни да бъдат унищожени, а само да бъде ограничено тяхното обработване; не се нуждаем повече от лични ви данни за целите на обработването, но вие ги изисквате, за да идентифицирате, упражнявате или защитавате вашите правни претенции; възразили сте срещу изчакването на потвърждение, че нашите законни основания имат предимство пред вашите интереси. • Имате право да поискате да получите лични данни, които ви засягат и които сте предоставили в структуриран, наложен като използване и машинно четим формат, и имате право да прехвърляте тези данни на друг администратор, когато обработването се базира на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин. • Имате право да направите възражение срещу обработването на вашите лични данни по описаните по-горе канали за контакт, ако има причини за това.

Можете да отправите вашите искания и възражения по избран от вас канал за комуникация, както е описано по-горе. За да можем да ви предоставим пълно съдействие, молим да ни предоставите точна информация за вас и да уточните вашето искане. Възможно е при упражняването на вашите права да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви. 11. „БИСКВИТКИ“ „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра ви. Бисквитките не увреждат компютъра ви. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на Мобилното приложение. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

12. НАДЗОРЕН ОРГАН: Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с опазване на поверителността на предоставените от вас лични данни, можете да подадете сигнал до надзорния орган за защита на личните данни на потребителите на територията на Република България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

BACK